Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej (zw. dalej Stroną) dostępnej pod adresem URL: https:// monos24.pl
 2. Odwiedzanie i korzystanie ze Strony, oznacza zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i akceptację informacji w niej zawartych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Biuro Detektywistyczne Monos24 z siedzibą ul. Poniatowskiego 13, 21-110 Ostrów Lubelski. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@monos24.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą RODO.
Definicje
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:
 1. Strona – strona internetowa dostępna pod domeną pl.
 2. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 3. Cookies– dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
Zakres i cele przetwarzania danych
 1. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, świadome i jednoznaczne.
 2. Dane osobowe Użytkownika, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystywane są w następujących celach:
  • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
  • marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 5. Strona może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w celu:
  • optymalizacji usług i personalizacji wizyt Użytkownika;
  • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Strony internetowej;
  • publikacji Treści, tj. opinie i komentarze;
  • kontaktu poprzez formularz kontaktowy;
  • poprawnej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
 6. Dane zbierane podczas przeglądania Strony.Podczas korzystania ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w Stronie, np.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 7. Dane zbierane podczas kontaktu ze Stroną.Korzystając z kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail, dane wymagane to adres e-mail, celem umożliwienia kontaktu zwrotnego.
Pliki Cookies
 1. Podczas korzystania z Strony, dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Strony, poprzez pliki Cookies. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Strony.
 2. Od momentu połączenia się Użytkownika z Stroną, w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Zgodnie z prawem przetwarzane są dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych i w celu dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Strony.
 3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi:
  • optymalizację i personalizację Strony do potrzeb Użytkowników,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony,
  • personalizację przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony.
 4. Na Stronie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
 5. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
 6. Użytkownik może też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
Przekazywanie i powierzenie danych
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu i przechowywania danych na serwerze, utrzymywania oraz zarządzania Stroną, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami reklamowymi. Podmioty te nie będą wykorzystywać pozyskanych danych Użytkownika w żadnym innym celu.
Okres przetwarzania
 1. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych Użytkownika, lub
  • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z dokonanym zamówieniem, lub
  • zostanie wycofana zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, lub
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jego danych był uzasadniony interes administratora, lub dane były przetwarzane Celem marketingu bezpośredniego.
Bezpieczeństwo danych
 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@monos24.pl.
 2. Certyfikat SSL stosowany jest na całej Stronie.
 3. Najważniejszym priorytetem Strony jest dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych mu danych osobowych. Administrator nie sprzedaje tych danych żadnym osobom, ani podmiotom trzecim.
Zmiany
 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do powyższego zapisu wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
 3. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce 17 września 2020 roku.